Aanmelden

Via deze site blijf je in contact met andere oud-leerlingen en/of oud-docenten.

Aanmelden
oud leerling

Aanmelden oud
docenten / medewerkers

Direct inloggen

 

Algemene voorwaarden

1 Definities

CITAVERDE College oud-leerlingen website.
Stichting CITAVERDE College: de eigenaar van CITAVERDE College oud-leerlingen website. Gebruiker: degene die zich registreert en gebruik maakt van de diensten van CITAVERDE College oud-leerlingenwebsite.

 

2 Gebruik van de website

2.1 CITAVERDE College oud-leerlingen website geeft u toestemming gebruik te maken van de website en onderdelen daarvan onder de genoemde voorwaarden. Wij behouden het recht deze voorwaarden te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te brengen.
2.2 Om gebruik te maken van de diensten van CITAVERDE College oud-leerlingen website dient u zich te registreren. Bij registratie dient u ons van gegevens te voorzien die op waarheid zijn gebaseerd en aan uw persoon zijn gebonden. Bij veranderingen in de persoonsgegevens is het uw verantwoordelijkheid ons hiervan op de hoogte te brengen.
2.3 U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruikersaccount. Dat wil zeggen dat u vertrouwelijk met uw gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om moet gaan. Ook ben u verantwoordelijk voor de activiteiten die er plaats vinden binnen/door uw account. Verder dient u ons op de hoogte te brengen wanneer er ongeautoriseerde personen gebruik (zouden kunnen gaan) maken van uw account.
We behouden het recht voor uw account te verwijderen wanneer het bovengenoemde zou plaatsvinden.
2.4 Om van de diensten van CITAVERDE College oud-leerlingen website gebruik te kunnen maken, dient u in bezit te zijn van een internetverbinding die op legale wijze verkregen is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.
2.5 CITAVERDE College oud-leerlingen website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Ook het maken van enige vorm van reclame voor niet-commerciële organisaties wordt niet toegestaan.
De gebruiker gaat ermee akkoord de website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.
2.6 De gebruiker mag de website en informatie op de website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De gebruiker mag geen afgeleide producten van de dienst en de website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de website en de dienst zijn voorbehouden.
2.7 Het is niet toegestaan ongeautoriseerd toegang te krijgen tot de database van CITAVERDE College oud-leerlingen website of de bestanden waar de website uit bestaat.
2.8 Gebruiker vrijwaart de eigenaren, werknemers en iedere persoon die (ook) op een andere manier als een gebruiker aan de website verbonden is van iedere en alle aanspraak en schade, waaronder de kosten van rechtshulp welke een derde partij oploopt, welke direct of indirect ontstaan door het niet naleven van deze algemene voorwaarden door de gebruiker.
2.9 CITAVERDE College oud-leerlingen website heeft niet de verantwoordelijkheid de website te monitoren. Echter, we reserveren het recht om, door gebruikers via de website gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. CITAVERDE College oud-leerlingen website behoudt het recht om uw toegang tot de website of delen daarvan, te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. De moderatoren zullen alle gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationale afkomst.
2.10 CITAVERDE College oud-leerlingen website behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij te geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn, of om verzoeken tot publicatie (of delen daarvan) te weigeren, inhoudelijk te wijzigen, of na publicatie alsnog te verwijderen.
2.11 CITAVERDE College oud-leerlingen website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het materiaal dat de gebruiker op de website plaatst.
2.12 CITAVERDE College oud-leerlingen website heeft het recht om een inactief account van een gebruiker definitief te discontinueren.
2.13 CITAVERDE College oud-leerlingen website heeft te allen tijde het recht om de website (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of definitief te discontinueren, met of zonder voorafgaande notificatie, en CITAVERDE College oud-leerlingen website is hiervoor niet aansprakelijk richting gebruiker of een derde partij.
 

3 Algemene regels gebruik website

3.1 Bij het gebruik van de website zijn een aantal regels verbonden die ook onderdeel zijn van de algemene voorwaarden.
3.1.1 De website mag niet worden gebruikt in verband met questionnaires, wedstrijden, piramidespellen, kettingbrieven, junk e-mail, spam of andere dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anders).
3.1.2 Het is niet toegestaan dat de rechten van anderen (zoals recht op privacy en portretrecht) worden misbruikt, waaronder activiteiten als dreigen, stalken, misbruiken of lastigvallen.
3.1.3 Het is verboden aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde inhoud te verspreiden, uploaden, publiceren.
3.1.4 U mag geen materiaal uploaden dat wettelijk beschermd is, tenzij u de eigenaar bent van de desbetreffende rechten of toestemming hebt gekregen van de eigenaar van de desbetreffende rechten.
3.1.5 Het is verboden materiaal te uploaden die virussen, Trojan horses, worms, tijdbommen, cancelbots en corrupte bestanden bevatten, of andere software of programma’s die schade kunnen aanbrengen aan de computer of de eigendommen van een ander.
3.1.6 Het limiteren van de gebruikersrechten en het plezier van het gebruik van de website van andere gebruikers is niet toegestaan.
3.1.7 Het verzamelen van persoonlijke data, waaronder e-mailadressen, is niet toegestaan
3.1.8 U dient het spel te gebruiken volgens de dan van kracht zijnde wetten en reguleringen.
3.1.9 U mag geen valse identiteit, of de identiteit van een andere gebruiker aannemen, met als doel anderen te misleiden.
3.1.10 Het is niet toegestaan dat u titels vervalst of op andere wijze identificatie-eenheden manipuleert teneinde de origine van door het systeem verzonden materiaal te vermommen.
3.1.11 Het is verboden dat u gebruikersinformatie of informatie over groepen gebruikers zult gebruiken, downloaden, kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen betaling) aan een persoon, bedrijf of andere entiteit.
3.1.12 U vrijwaart ons van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van het spel of een bezoek aan de website zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van rechtbanken of overige competente rechtspraak.

4 Beperkte garantie en aansprakelijkheid

4.1 De website kan materiaal bevatten in de vorm van informatie die wij van door ons betrouwbaar bevonden bronnen hebben verkregen. Echter, CITAVERDE College oud-leerlingen website accepteert niet de verantwoordelijkheid voor, en garandeert niet, de echtheid van dergelijk materiaal.
4.2 CITAVERDE College oud-leerlingen website geeft geen garantie dat de content van de website en de software en andere op de website beschikbare diensten foutloos zijn, dat de service niet onderbroken zal worden, dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden kunnen worden uitgewisseld. CITAVERDE College oud-leerlingen website accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.
4.3 De informatie op de website wordt periodiek bijgewerkt. Echter, CITAVERDE College oud-leerlingen website geeft geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, compleetheid, inzetbaarheid, duidelijkheid en effectiviteit van de website en de content op de website.
4.4 Binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving, gaat de gebruiker ermee akkoord dat CITAVERDE College oud-leerlingen website niet aansprakelijk is voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperkingen, indirecte schade, waaronder zakelijke mogelijkheden, data, goodwill, projecten, of winsten) welke kunnen ontstaan door het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de website, of de content op de website, of in een andere relatie tot het spel.
4.5 De gebruiker gaat er te allen tijde mee akkoord dat de verantwoordelijkheid van CITAVERDE College oud-leerlingen website voor alle schade en verlies (inclusief nalatigheid) in geen geval hoger zal zijn dan het bedrag dat door u is betaald, als er überhaupt door u is betaald, voor toegang tot de website.
4.6 Gebruik van de website is voor uw eigen risico. CITAVERDE oud-leerlingen website geeft geen enkele garantie met betrekking tot de website en de informatie op de website. In het bijzonder de website diensten, inclusief de software, worden aangeboden op een ’zoals ze zijn’, ’met alle beperkingen‘ en ‘indien beschikbaar’ basis. Voor zover het toepasbaar recht het toelaat vrijwaart CITAVERDE oud-leerlingen website zich van alle garanties, voorwaarden en taken van enigerlei aard.

5 Derde partijen

5.1 De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links op de website naar bronnen leiden die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover CITAVERDE College oud-leerlingen website geen gezag of controle heeft. Hierdoor accepteert CITAVERDE College oud-leerlingen website geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers. CITAVERDE College oud-leerlingen website is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze servers en het materiaal erop. U gaat ermee akkoord en verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de evaluatie van informatie, producten of diensten die door ons of door derde partijen via de website worden geleverd en dat wij geen partij zullen zijn in, of verantwoordelijk voor, transacties tussen gebruiker en de derde partijen.
5.2 De links naar andere websites kunnen ‘cookies’ bevatten of om persoonlijke informatie vragen en omdat CITAVERDE College oud-leerlingen website geen controle over deze websites heeft, draagt CITAVERDE College oud-leerlingen website geen verantwoordelijkheid voor hun daden.

 

6 Softwarelicentie

6.1 Kopiëren, reproductie, modificatie, en creatie van de software afgeleide producten op een andere server of locatie voor verdere reproductie, herdistributie, verkoop, uitleen, huur en lease is verboden, met uitzondering van toestemming onder de voorwaarden van de relatieve licentieovereenkomst.
6.2 CITAVERDE College oud-leerlingen website geeft geen garantie met betrekking tot de software. De gebruiker kan alleen uitgaan van de garanties zoals die worden verstrekt door de eigenaar in de licentieovereenkomst.

7 Privacyverklaring

Vastleggen en verwerken persoonsgegevens
CITAVERDE College oud-leerlingenwebsite verzamelt en verwerkt persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en IP-adres. Dit heeft alleen tot doel om u beter aan te kunnen spreken en onze dienst te verbeteren. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden, anders dan de net genoemde. CITAVERDE College oud-leerlingen website zal er alles aan doen om uw gegevens te beschermen middels beveiligingsmaatregelen. Voor de veiligheid van de gebruiker hebben wij het recht om de verzonden berichten in te zien.

Uw rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en onderwerp ‘oud-leerlingen website’ aan info@citaverde.nl . Als u uw persoonsgegevens via CITAVERDE College oud-leerlingenwebsite aan derden verstrekt, is CITAVERDE College oud-leerlingenwebsite in geen enkel geval verantwoordelijk.

Wijzigingen
Stichting CITAVERDE College behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd.

Wij gebruiken cookies (en andere technieken) en verzamelen daarmee informatie over het gebruik van de website (onder andere om deze te analyseren en te verbeteren) en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Als je onze website bezoekt, dan ga je akkoord met onze cookies. Lees privacy beleid